Socijalna zaštita Bosilegrad

Delatnost centra

Štampa
Kategorija: CSR

 

Centar za socijalni rad, u vršenju poslova državne uprave vrši sledeća javna ovlašćenja i to rešava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih zakonom, pruža usluge socijalnog rada u postupku rešava o tim pravima i obavlja poslove u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada i to:

 • otkriva i prati socijalne potrebe probleme u oblasti socijalne zaštite,
 • predlaže i preuzima mere u rešavanju stanja socijalnih potreba građana i prati njihovo rešavaanje,
 • organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite i socijalnog rada,
 • razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema,
 • pruža dijagnostičke usluge,
 • sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno, terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima,
 • podstiće organizuje, kordinira profesionalnim i dobrovoljni humanitarni rad u oblasti socijalne zaštite,
 • vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama pri uzetim merama u okviru svoje delatnosti,
 • vodi evidenciju o deci za usvajanje i potencijalnim usvojiocima na područje za koje je osnovan,
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom i odlukom Skupštine opštine.

 

Kao starateljstva obavlja sledeće poslove i mere:

 • vrši poslove starateljstva,
 • vrši poslove staraoca,
 • starateljske mere,
 • druge oblike zađtite pomoći maloletnicima i punoletnim licima predviđeni zakonom koji uređuje porodične odnose,
 • primenjuje vaspitne i druge mere izrečene od sudova i drugih organa radi vaspitanja i obrazovanja maloletnika i drugih lica,
 • vrši poslove pračenja i proučavaja pojava i problema vezanih za porodični život, ostvarivanju povoljnih uslova zasnivanje i uspešno funkcionisanje porodica, odnosno konkretno a neposredno pružanje zaštite i pomoći pojedincima i porodicama koji su ugroženi u zadovoljavanju životnih potreba.

Pored navedenihposlova Centar obavlja i poslove predviđene Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o prekršajima, Zakon o izbeglicama i drugim Zakonima.

Zakonom socijalna zaštita regulisana je kao društvena delatnost sa načelima humanizma i društvene solidarnosti kojom se predupređuje uzroci i ublažavaju ili otklanjaju nepovoljne posledice ekonomskog i društvenog razvoja koja utiću na socijalnu sigurnost pojedinaca i poredica u celini.

Demografski podaci

Štampa
Kategorija: CSR

 

Opština Bosilegrad zahvata površinu od 571 km2 sa 37 naselja, područje je brdsko – planinsko sa nadmorskom visinom od 630 do 1922m. Geografsko je izolovana teritorija, komunikacijski slabo povezana, zatvorena sa dve strane državnom granicom, a trećom oko 6 meseci u zimskom periodu preko Besne kobile, jedini izlaz i prelaz preko Vlasine.

Po poslednjem popisu od 2002.godine u opštini je 9.931 stanovnika od kojih 5.022 muškaraca i 4.099 žena.

Prirodni priraštaj vam se daje po statističkim podacima 2007.godinu pošto statistika u Leskovcu nemože dati podatke za 2009.godinu, tako da je u 2008 godini rođeno 43 dece, a u tom periodu na teritoriji umrlo je 148 lica i negativni prirodni priraštaj je – 105, te da je broj stanovnika u opštini Bosilegrad spao u 2008.godini na 8.555 lica.

Broj starijih žena iznad šezdeset i muškaraca iznad šezdeset pet godina je 2.638, a dece do 15 godina je 1.470.

Broj domaćinstava po popisu je 3.582, od kojih negde oko 2.500 seoskih domaćinstava a broj kuća i stanova je 5.095, te broj nenaseljenih kuća predpostavlja se 1.700.

Na teritoriji opštine broj penzionera je oko 2.000, od kojih je oko 900 poljoprivrednih penzionera, oko 1.000 penzionera iz radnih odnosa, 80 penzionera samostalnih delatnosti, oko 20 vojnih penzionera i vojnu invalidnu primaju oko 20 lica.

Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja u 2008.godini bilo je 1258 lica od kojih 398     nekvalifikovanih, 67 polukvalifikovanih, 243 sa trčim stepenom, 461 sa cetvrtim stepenom, 58 sa šestim stepenom i 31 sa sedmim stepenom stručne spreme. Podatke za 2009.godinu nismo mogli da dobijemo od Nacionalne službe za zapošljavanje iz razloga što telefonske veze i kompjuteri nisu radili nedelju dana pre slanja ovog izveštaja.

Roj zaposlenih u 2008.godini je 1.492 lica od kojih 382 žena.

Prosečna plata za novembar mesec 2009.godine iznosila je u opštini 22.505,00 dinara gde je u privredi bio prosek 14.434,00 dinara i u vanprivrednoj 21.285,00 dinara.

Na teritoriji opštine postoje dva nehigijenska naselja i to u mesnim zajednicama Rajčilovci sa oko 120 stanovnika i Bistar sa oko 40 stanovnika, romske strukture koja se po popisu tako nije izjasnila, nekvalifikovana radna snaga.

Opština spada u krug naj nerazvijenih opština u Republici gde u privredi radi mali broj radnika gde ima nekoliko privatnih preduzeća sa po desetak zaposlenih i ima zaposlenih u uslužnm delatnostima, a najbolje odnos može videti kad se pogleda i sravne podaci iz prosečnih plata gde se može videti da mali prosek u privredi mnogo malo utiće na prosečnu platu u opštini.

O nama

Štampa
Kategorija: CSR

Centar za socijalni rad opštine Bosilegrad, kao ključna i jedina institucija socijalne zaštite u lokalnoj zajednici obavlja različite delatnosti iz oblasti socijalne politike.  Centru je poverena celokupna delatnost socijalne politike u opštini. Svojom programskom orijentacijom , organizacijom stručnog rada i sveopštim odnosom prema građanima i porodicama u stanju socijalne potrebe, omogućava blagovremeno, efikasno, stručno i racionalno izvršavanje poslova javnog ovlašćenja.

Osnovni zadaci rada Centra su sprovođenje socijalne zaštite i obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana opštine Bosilegrad. Pod socijalnom zaštitom se podrazumeva organizovana društvena delatnost koja ima za cilj pružanje pomoći građanima i njihovim porodicama, u uslovima stanja socijalne potrebe i preduzimanje mera radi sprečavanja i otklanjanja posledica takvog stanja. Svakom građaninu ili porodici , kojoj je neophodna društvena pomoć, u cilju savladavanja materijalnih i drugih životnih teškoća, pripada pomoć iz oblasti socijalne zaštite.

Delokrug rada Centra regulisan je sledećim propisima i pravnim aktima:

REPUBLIČKI PROPISI:
- Zakon o javnim službama («Službeni glasnik RS» broj 42/91, 71/94);
- Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana («Sl. glasnik RS» br. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 i 115/05);
- Porodični zakon («Sl. glasnik RS» broj 18/05);
- Zakon o opštem upravnom postupku ( «Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i «Službeni glasnik RS» 30/10);
- Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica («Službeni glasnik RS» broj 85/05);
- Zakon o radu («Službeni glasnik RS» broj 24/05, 61/05);
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja («Službeni glasnik RS» broj 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu («Sl. glasnik RS» broj 101/05);
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 97/08);

U pripremi

Štampa
Kategorija: CSR

Stranica je u pripremi

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Sajt izradio AS COM | Bosilegrad